Certyfikat

Statystyka w medycynie - metody zaawansowane

zorganizowany przez StatSoft Polska

Program kursu

 • Podstawy wnioskowania statystycznego. Populacja i próba. Częściowe badania statystyczne
 • Formułowanie hipotez badawczych. Gromadzenie i kontrola danych. Jednorodność danych. Definiowanie "punktów końcowych"
 • Przygotowanie danych. Skale pomiaru. Kodowanie cech jakościowych
 • Prezentacja materiału. Charakterystyki liczbowe
 • Metody analizy związków między zmiennymi
  • Test istotności współczynnika korelacji
  • Test niezależności chi-kwadrat
  • Jednoczynnikowa analiza wariancji
 • Weryfikacja hipotez parametrycznych
  • Testy porównujące charakterystyki ze standardem (normą)
  • Testy porównujące dwie niezależne grupy
  • Testy porównujące ciągi pomiarów dla tej samej grupy
 • Weryfikacja hipotez nieparametrycznych
  • Normalności
  • Niezależności
  • Losowości
 • Standaryzowane współczynniki epidemiologiczne
  • Standaryzacja bezpośrednia
  • Standaryzacja pośrednia
 • Analiza przeżycia
  • Metoda Kaplana-Meiera
  • Testy dla porównywania przeżyć. Test log-rank
  • Analiza czynników rokowniczych. Model proporcjonalnego hazardu Coxa
  • Identyfikacja i analiza grup ryzyka
 • Kategoryzacja zmiennych ciągłych. Problem optymalnych punktów odcięcia
 • Korelacja i regresja liniowa
 • Regresja logitowa. Analiza case-control
 • Metody analiz wielowymiarowych
 • Wykorzystanie drzew klasyfikacyjnych
 • Analiza dyskryminacyjna
 • Problemy decyzyjne w medycynie. Czułość i specyficzność. Krzywa ROC. Wartości predykcyjne